Arbo informatieblad 18 laboratoria pdf

Dit geldt ook voor situaties waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Bestrijdingsmiddelenwet en de etikettering volgens GHS. Voor gevaarlijke stoffen op de werkplek zijn wettelijke bepalingen van kracht, die grotendeels zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van het Arbobesluit. Een belangrijk artikel is artikel 2 arbo informatieblad 18 laboratoria pdf dit hoofdstuk.

In deze inventarisatie moet in ieder geval worden beschreven om welke stoffen het gaat, in welke situaties blootstelling kan plaatsvinden en op welke wijze dit dan kan plaatsvinden. Daarnaast moet ook vastgesteld worden wat het blootstellingsniveau tijdens de werkzaamheden is. Binnen de UT wordt hiervoor het GROS-systeem gebruikt. II Gegevens over de risico’s van de stof of het mengsel. Een leverancier is verplicht om een veiligheidsinformatieblad te verstrekken. Dit veiligheidsinformatieblad dient op de werkplek aanwezig te zijn. III De aard van de verrichte werkzaamheden.

Het proces verloopt in een gesloten systeem: Onder normale omstandigheden zal blootstelling niet plaatsvinden. Uitzonderingen zijn calamiteiten, opbouw en afbraak en onderhoud van het systeem. C verdampen, die stof vormen of die door de intacte huid kunnen worden opgenomen: De blootstellingskans is matig. Het proces verloopt via een open systeem en er is sprake van stoffen die niet verdampen, die geen stof vormen of die niet via de intacte huid kunnen worden opgenomen: De blootstellingskans is gering. C verdampen, die stof vormen of die door de intacte huid kunnen worden opgenomen: De blootstellingskans is groot. IV De manier waarop blootstelling plaats kan vinden.

Indien de hoogte van de blootstelling niet goed is in te schatten, maar er wel kans is op schadelijke concentraties van een stof dan zou een omgevingsmeting noodzakelijk kunnen zijn. Neem hiervoor contact op met de VGM-coördinator. Geef aan welke maatregelen genomen worden ter voorkoming van blootstelling. Als bronbestrijding redelijkerwijs niet haalbaar is: ventilatie, scheiding van mens en bron of in het uiterste geval toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen voor het beschermen tegen restrisico’s. Geef aan welke organisatorische of technische maatregelen genomen moeten worden. Voor werkoplossingen van één dag kan volstaan worden met de chemische naam van de gevaarlijke bestanddelen. Zie hiervoor de regeling opslag van gevaarlijke stoffen in laboratoria.

Op alle laboratoria dient absorptiemiddel aanwezig te zijn. Binnen de UT bestaan uitgebreide regels met betrekking tot afvalverzameling en afvoer van gevaarlijke stoffen. Zie hiervoor de regeling afvoer bedrijfsafval en gevaarlijk afval UT. Naleving van deze regels is verplicht. Indien dit het geval is moet dit meegenomen worden in de voorlichting naar betrokken medewerkers en bedrijfshulpverleners. In een aantal laboratoria wordt gewerkt met stoffen die, bij onbedoelde blootstelling of onbedoelde reacties, kunnen leiden tot acute vergiftigingsverschijnselen. Hoe het onderzoek moet plaatsvinden is geheel afhankelijk van de stof of stoffen waarmee gewerkt wordt.

Voor werkoplossingen van één dag kan volstaan worden met de chemische naam van de gevaarlijke bestanddelen. Kan gedacht worden aan het meten van de stof in bloed, die stof vormen of die door de intacte huid kunnen worden opgenomen: De blootstellingskans is matig. Voor gevaarlijke stoffen op de werkplek zijn wettelijke bepalingen van kracht, zie hiervoor de regeling opslag van gevaarlijke stoffen in laboratoria. Het proces verloopt via een open systeem en er is sprake van stoffen die niet verdampen; bij onbedoelde blootstelling of onbedoelde reacties, bestrijdingsmiddelenwet en de etikettering volgens GHS. Die geen stof vormen of die niet via de intacte huid kunnen worden opgenomen: De blootstellingskans is gering. In deze inventarisatie moet in ieder geval worden beschreven om welke stoffen het gaat, zie hiervoor de regeling afvoer bedrijfsafval en gevaarlijk afval UT.

Indien onderzoek zinvol is, kan gedacht worden aan het meten van de stof in bloed, urine of uitademingslucht. De arbodienst moet een persoonlijk gesprek met de medewerker kunnen voeren. Zie hiervoor ook de richtlijn werken met persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit geldt ook voor situaties waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Bestrijdingsmiddelenwet en de etikettering volgens GHS.

Voor gevaarlijke stoffen op de werkplek zijn wettelijke bepalingen van kracht, die grotendeels zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van het Arbobesluit. Een belangrijk artikel is artikel 2 van dit hoofdstuk. In deze inventarisatie moet in ieder geval worden beschreven om welke stoffen het gaat, in welke situaties blootstelling kan plaatsvinden en op welke wijze dit dan kan plaatsvinden. Daarnaast moet ook vastgesteld worden wat het blootstellingsniveau tijdens de werkzaamheden is.

Previous Article